Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku

     Sezon łowiecki 2013/2014 w naszym Kole przeszedł do historii.

Był niezmiernie bogaty w wydarzenia, a najważniejszym były trzydniowe obchody Jubileuszu 60.lecia powstania Koła, przeprowadzone z rozmachem dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską. Projekt pn. Spotkania z kulturą łowiecką na lubuskim pograniczu – 60-lecie Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku.Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Branderburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz budżetu państwa.

     W tym też czasie zakończyliśmy pierwszy etap budowy Stanicy Myśliwskiej w Ownicach i odsłoniliśmy Płytę Pamięci Myśliwych w Krainie Wiecznych Łowów. Ważną sprawą było podpisanie porozumienia z Fermą Norek w Radachowie, dzięki której środowisko przyrodnicze w obrębie wsi Ownice wraca do normy. Stworzyliśmy podstawy do przekształcenia naszego Koła w Organizację Pożytku Publicznego – czekamy na rejestrację. Utworzyliśmy też stronę internetową naszego Koła /www.dzikslonsk.pl/. Walne Zgromadzenie zapoznało się z zakresem wykonanych prac gospodarczych, szkodami łowieckimi i realizacją planów hodowlanych. Zatwierdziło budżet Koła i preliminarz na sezon następny.  Nawiązany został kontakt z myśliwymi z Niemiec, których gościliśmy na naszym zebraniu. Współpraca może zaowocować kontaktami kulturalnymi, spotkaniami na strzelnicy i na polowaniach czy festynach, ale także jest warunkiem do uzyskiwania środków unijnych.  Nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Koła: na skutek rezygnacji dotychczasowego Łowczego Koła, wybrany został do pełnienia tej funkcji Mirosław Więckowski. Walne Zgromadzenie pozytywnie oceniło ubiegły sezon pracy Zarządu Koła pod kierownictwem nowego Prezesa – Franciszka Jamniuka, bez  którego osobistego zaangażowania i determinacji  trudno byłoby uzyskać tak zadawalające efekty – i całemu Zarządowi udzieliło absolutorium.

                                                  Darz Bór   

Honorowy Prezes Koła

                                                                                                                 Mirosław Więckowski

Uchwała Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku  przyjęta w  dniu 27.04.2014 roku .

 

1.Stale podnosić na wyższy poziom wiedzę i umiejętności łowieckie, kształtować właściwe postawy   etyczne i moralne, dążyć do integracji członków koła. Polowania zbiorowe kontynuować z zachowaniem kultury, tradycji i obyczajów łowieckich.

2.Wykonywać w terminie planowane urządzenia łowieckie, doskonaląc ich jakość i trwałość, w uzgodnieniu z leśniczym i właścicielem gruntu. Nie wykonanie w terminie zadań gospodarczych powoduje wstrzymanie zezwolenia  na odstrzał indywidualny zwierzyny.

3.Zobowiązuje się członków Koła do przepracowania w sezonie łowieckim 30. roboczogodzin na rzecz Koła przy realizacji zadań indywidualnych. W przypadku nie wykonania prac w terminie Zarząd obciąży myśliwego kwotą pieniężną stosując przelicznik 25 zł/godz. Praca ciągnikiem 50 zł/godz. Prace całym stanem osobowym Koła, szczególnie przy zabezpieczaniu upraw rolnych przed szkodami łowieckimi obowiązują wszystkich członków Koła. W przypadku uzasadnionej nieobecności w tych pracach, myśliwy będzie miał możliwość odpracowania w innym terminie uzgodnionym z Łowczym Gospodarczym lub Strażnikami Łowieckimi. Nieuzasadnione niewykonanie prac będzie skutkowało obciążeniem myśliwego kwotą wynikającą z przelicznika 25zł/godz

4. Zwalnia się z indywidualnych zadań gospodarczych członków Zarządu Koła, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, myśliwych którzy ukończyli 65.rok życia, Strażnika Łowieckiego oraz lekarza weterynarii Kol. Rafała Gruntkowskiego  w zamian za opiekę nad psami myśliwskimi wskazanymi przez Zarząd Koła.

5.Wszystkie prace indywidualne  muszą być wykonane do 31 października, uzgodnione i potwierdzone w protokóle prac gospodarczych przez Łowczego Gospodarczego lub Strażnika Łowieckiego .

6.Myśliwi, którzy wykładają karmę na nęciskach i wykonują prace gospodarcze we własnym zakresie, mają obowiązek zgłosić ten fakt Łowczemu Gospodarczemu lub Strażnikowi Łowieckiemu i  sporządzić na tę okoliczność protokół prac gospodarczych. Czynność ta zostanie zakwalifikowana  jako działalność statutowa Koła.

7.Zobowiązuje się Łowczego Koła do prowadzenia takiej gospodarki łowieckiej aby w pełni zrealizować odstrzał zwierzyny grubej i drapieżników.

8.Zabrania się wykonywania polowania indywidualnego w nocy metodą „na podchód” w rejonie ambon stacjonarnych.

9.Na polowanie indywidualne wypisujemy się maksymalnie na 1.dobę. W przypadku większej ilości ambon niż jedna w rewirze podajemy numer ambony.

10.Fakt pozyskania zwierzyny grubej i drobnej poza wpisem do zezwolenia na odstrzał indywidualny i książki wejść w łowisko, należy obowiązkowo zgłosić Łowczemu Koła w ciągu 24 godzin.

11.Od północy czyli godziny 0.00 w dniu polowania zbiorowego do czasu jego zakończenia zabrania się wykonywania polowania indywidualnego w całym obwodzie łowieckim.

12. Uchwala się składkę członkowską do Koła w kwocie 300 złotych rocznie, płatną obligatoryjnie do 30 czerwca. Po tym terminie zabrania się Łowczemu Koła wydawania odstrzałów Kolegom zalegającym ze składkami. Myśliwym, którzy ukończyli 60.rok życia obniża się składkę członkowską o 50%, a Członków Honorowych Koła  zwalnia się w całości  z opłat składek członkowskich.                                                                                              

13.Należy prowadzić oszczędną i racjonalną gospodarkę finansową Koła. Uchwala się wpisowe do Koła w kwocie 2000 złotych, a dla uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz myśliwym powyżej 60 roku życia obniża się wpisowe o 50%. Wysokość pogotowia kasowego ustala się w kwocie 1000 zł

14.Uchwala się odpłatność za dzika i zwierzynę płową odstąpionego myśliwemu na użytek własny w kwocie  cennika z punktu skupu za 1 kg w drugiej klasie.

15.Uchwala się, że zwierzyna pozyskana na polowaniu zbiorowym podlega odpłatności jak w punkcie skupu, a przyznana zostaje myśliwemu w drodze losowania.

16.Uchwala się że premia za „strzałowe” wynosi 15%wartości tuszy odstawionej do punktu skupu zwierzyny.           

17.Uchwala się, że trofeum jest własnością myśliwego, który je pozyskał, lecz w przypadku uzyskania dwóch punktów czerwonych, trofeum przepada na rzecz Koła.

18.Uchwala się łączną kwotę 250 złotych miesięcznie w formie ryczałtu dla Strażnika Łowieckiego za przejechane kilometry własnym samochodem podczas wykonywania obowiązków organizacyjnych.

19.Walne Zgromadzenie zatwierdza protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła  z dnia 8 lutego 2014 roku.

20.Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Koła, budżet Koła oraz

preliminarz na sezon łowiecki 2014/2015 w kwocie:  

– przychody 128 664,00 zł,

– rozchody 68 044,00 .złotych.

21.Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.

22.Walne Zgromadzenie udziela absolutorium za sezon łowiecki 2013/2014  członkom Zarządu Koła: Prezesowi Koła kol. Franciszkowi Jamniukowi, Łowczemu Koła kol. Januszowi Zatorowi, Łowczemu Gospodarczemu kol. Zbigniewowi Kawczyńskiemu, Sekretarzowi Koła kol. Marcinowi Lewaszkiewiczowi, Skarbnikowi Koła kol. Tadeuszowi Tomasikowi.

23.Uchwala się, że myśliwy, który nie dokonał obowiązkowego przystrzelania broni myśliwskiej lub nie przedstawił zaświadczenia o przystrzelaniu do dnia 30 czerwca, nie może uzyskać zezwolenia na odstrzał indywidualny zwierzyny.

24.W celu podniesienia kondycji finansowej Koła, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Koła do zorganizowania polowania „dewizowego” na sarny rogacze oraz polowania zbiorowego na zwierzynę grubą.

25. Każdy myśliwy ma obowiązek odstrzelenia co najmniej jednego drapieżnika w sezonie łowieckim do końca lutego. Nie wykonanie tego zalecenia skutkuje wpłatą do kasy Koła kwoty 50 zł. Od powyższego obowiązku zwalnia się myśliwych powyżej 60 roku życia.

26. Powołuje się komisję do spraw szacowania szkód łowieckich w składzie:

– przewodniczący Jan Marszalik,

– członkowie: Ryszard Lewaszkiewicz, Tadeusz Tomasik, Jacek Cieśliński, Zbigniew Kawczyński, Sławomir Stużyński, Franciszek Jamniuk.

27.Walne Zgromadzenie działając na podstawie par.62 pkt 7 oraz par. 166 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego przyjęło zrzeczenie się  Kol. Janusza Zatora z pełnienia funkcji Łowczego Koła.

28.Walne Zgromadzenie działając na podstawie par. 169 pkt 2, w tajnym głosowaniu wybrało do pełnienia funkcji Łowczego Koła Kol. Mirosława Więckowskiego.

 

 Komisja Uchwał i Wniosków:

1. Jacek Cieśliński – przewodniczący 

2. Jacek Pieczonka – członek 

3. Jacek Tomasik – członek