Walne Zgromadzenie Członków Koła

  Słońsk, 30.03.2016

Koleżanki, Koledzy Myśliwi i Stażyści
Koła Łowieckiego „Dzik”
w Słońsku – wszyscy.

 

      Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku zwołuje na dzień 24 kwietnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków Koła, które odbędzie się w Restauracji „Słowiańska” w Słońsku o godzinie 11.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum – lista obecności.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu Koła za sezon łowiecki 2015/2016.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Koła za sezon ubiegły oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za sezon ubiegły oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 13. Rozpatrzenie odwołania Kolegi Józefa Kazieczko od uchwały Zarządu nr 11/2014 dotyczącej nałożenia kary porządkowej – upomnienia (wobec nieobecności Kolegi Józefa Kazieczko na Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku punkt ten nie był rozpatrywany).
 14. Rozpatrzenie odwołania Kolegi Józefa Kazieczko od Uchwały Zarządu Koła nr 3/2015/2016 dotyczącej skreślenia Kolegi z listy członków Koła za brak opłat uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
 15. Przedstawienie propozycji i plan budżetu na sezon łowiecki 2016/2017 – dyskusja i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 16. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał, dyskusja, głosowanie i podjęcie uchwał.
 17. Wolne wnioski – sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

 Porządek obrad został opracowany i zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 04.04.2016.

UWAGA – Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 22 maja 2016 o godzinie 10 na Strzelnicy Myśliwskiej w Żabicach odbędzie się obowiązkowe przystrzelanie broni myśliwskiej.

W załączeniu wykaz zaplanowanych prac gospodarczych, treść uchwały Zarządu nr 3/2015/2016 oraz odwołanie się od w/w uchwały Kolegi Józefa Kazieczko. Pełna korespondencja między Zarządem Koła a Kolegą Józefem Kazieczko znajduje się u Sekretarza Koła – do wglądu dla członków Koła.

Na Walnym Zgromadzeniu obowiązuje mundur myśliwski.

DARZ BÓR

Za Zarząd