Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Słońsku

-Pięcioletnia kadencja władz w Polskim Związku Łowieckim w 2015 roku dobiegła końca, podobnie jak sezon łowiecki 2014/2015.

     Zgodnie z postanowieniami Statutu PZŁ, Koła Łowieckie mają obowiązek dokonania oceny ustępujących władz i wybrać kolejne  na nową kadencję 2015/ 2020. Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru Koła, Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Franciszek Jamniuk, który powitał zebranych oraz delegację myśliwych niemieckich: Stowarzyszenie Łowieckie „Myśliwi  i obrońcy przyrody”. Na przewodniczącego zebrania zaproponował Mirosława Więckowskiego, na sekretarza Marcina Lewaszkiewicza. Obie kandydatury przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący Mirosław Więckowski przystąpił do realizacji bogatego porządku obrad. Najpierw sprawozdanie z działalności  statutowej Koła przedstawił Prezes Franciszek Jamniuk. Sprawozdanie Prezesa – kliknij aby przeczytać. Omówił zagadnienia, które przyniosły znakomity efekt finansowy Koła, a szczególnie umowę wynegocjowaną od Fermy Norek w Radachowie, która wypłaca nam rekompensatę za wyłączenie części łowiska z działalności gospodarczej Koła, ale także, co bardzo ważne – zaprzestała odprowadzania ścieków hodowlanych bezpośrednio do gruntu, przez co przywracana jest  równowaga w  środowisku przyrodniczym. Następnie przedstawił drogę, która doprowadziła do przekształcenia Koła w Organizację Pożytku Publicznego, a co za tym idzie do podpisania umowy o współpracy z Zakładem Karnym w Słońsku, w wyniku której pensjonariusze biorą udział w pracach na rzecz ochrony przyrody, w tym  zabezpieczaniu pól uprawnych przed szkodami łowieckimi. Na koniec swego wystąpienia, ponieważ kondycja finansowa Koła jest dobra, Prezes zaproponował obniżenie składki członkowskiej do Koła o 100. złotych.

     Następnie Skarbnik Tadeusz Tomasik omówił  wykonanie ubiegłorocznego budżetu i nakreślił zamierzenia finansowe na przyszły sezon łowiecki. Sekretarz Marcin Lewaszkiewicz zapoznał zebranych z bogatym kalendarzem sekretariatu Koła, a na koniec Łowczy Koła Mirosław Więckowski dokonał podsumowania realizacji planu hodowlanego i prac gospodarczych.

     Plan hodowlany wykonany został praktycznie w całości, a największą ilość zwierzyny grubej pozyskali: Tadeusz Tomasik – 30 sztuk, Edward Kawczyński – 18 sztuk i Sławomir Stużyński  – 12 sztuk, za co zostali uhonorowania nagrodami  rzeczowymi. Zaplanowane prace gospodarcze wykonane zostały również prawie w 100%. Podziękował Zarządowi: w tym szczególnie serdecznie  Strażnikowi Łowieckiemu Jackowi Cieślińskiemu i Łowczemu Gospodarczemu Zbigniewowi Kawczyńskiemu za współpracę i odciążenie od prac terenowych oraz wszystkim kolegom oświadczając, że nie będzie już kandydował na żadną funkcję, natomiast rekomenduje nadal na funkcję prezesa jako doskonałego gospodarza Franciszka Jamniuka, a na swoje stanowisko Jacka Cieślińskiego. Komisja Rewizyjna w swym sprawozdaniu dokonała bardzo pozytywnej oceny pracy Zarządu. Przewodniczący podkreślił, że tak wyjątkowo aktywnego Zarządu Koła, za jego kariery myśliwskiej jeszcze nie widział: 22.posiedzenia Zarządu w ciągu roku gospodarczego dają pogląd o wadze i złożoności spraw łowieckich, gospodarczych, finansowych i personalnych. Następnie komisja przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Poddany pod głosowanie wniosek o absolutorium na poszczególne osoby przeszedł jednogłośnie. Po wyczerpaniu spraw proceduralnych i organizacyjnych Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyborów nowych Władz Koła.

     W wyniku tajnego głosowania do Zarządu Koła na następną kadencję zostali wybrani: Prezes Franciszek Jamniuk, Łowczy Koła  Jacek Cieśliński, Łowczy Gospodarczy Jacek Pieczonka, Skarbnik Tadeusz Tomasik, Sekretarz Marcin Lewaszkiewicz. Koledzy Jacek Cieśliński i Jacek Pieczonka pełnią jednocześnie funkcję Strażnika Łowieckiego. Po rezygnacji z funkcji wieloletniego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła  Jana Marszalika, Walne Zgromadzenie wybrało do pełnienia tej funkcji Mirosława Kamińskiego oraz członków: Zdzisława Woźnickiego i Rafała Zychlę. Delegatem na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Gorzowie wybrany został  Prezes Franciszek Jamniuk. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podpisania umowy partnerskiej o współpracy ze Stowarzyszeniem Łowieckim myśliwych niemieckich „Myśliwi i obrońcy przyrody”. Akt ten nastąpił po wybraniu nowego Zarządu Koła. Współpraca dotyczy działań kulturowych i spotkań towarzyskich na strzelnicy i polowaniach, a także podczas festynów i wystaw łowieckich, a jest niezbędna przy ubieganiu się o środki unijne na działalność statutową i gospodarczą Koła. Zatwierdzono także wnioski odznaczeniowe rekomendowane przez Prezesa Franciszka Jamniuka dla kolegów: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej: Mirosław Kamiński, Zbigniew Kawczyński, Jacek Pieczonka, Jacek Tomasik, Zdzisław Woźnicki. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej: Józef Tomasik, Edward Kawczyński, Janusz Zator. Medalem Zasługi Łowieckiej ZŁOM Mirosław Więckowski.

     Po wyczerpaniu porządku obrad oraz oddaniu honorów Sztandarowi Koła, Przewodniczący  Zebrania Mirosław Więckowski zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego ”Dzik” w Słońsku.

Darz Bór

Honorowy Prezes Koła Mirosław Więckowski